• Besluiten van Algemene LedenVergadering

  17 mei 2023
 • Maandagavond 15 mei is, zoals aangekondigd, de extra en goed bezochte Algemene Leden Vergadering gehouden in de kantine van OVCS.

  Opening en sluiting vonden plaats door interim-voorzitter Stefan Ochse, die samen met Nicole Schols (penningmeester) en Bert Hanckmann (secretaris) de afgelopen maanden als waarnemend Dagelijks Bestuur heeft gefunctioneerd.

  Belangrijk punt tijdens de ledenvergadering was de presentatie door Marc Gelissen en Paul Adams over de Eindrapportage, met bevindingen, voorstellen en adviezen, van de ‘Kerngroep  Toekomst OVCS’ die sinds de vorige ledenvergadering in november actief is geweest. De Kerngroep zal zelf nog waarschijnlijk met een laatste Nieuwsbrief komen, maar nu werd duidelijk gemaakt dat men eerst in de Analyse-fase vooral gesproken heeft, en geluisterd naar, een groot aantal personen en commissies binnen de vereniging. Ook via oproepen in de nieuwsbrieven van de Kerngroep had eenieder de kans zijn/haar input te leveren. Vervolgens heeft de Kerngroep Conclusies getrokken en die samengevat in de noodzakelijke verbeterpunten Visie, Structuur en Communicatie. Conform de opdracht werd ook een voorstel gedaan voor de (bestuurs)structuur van OVCS en werden kandidaatbestuursleden aangedragen.

  Het is aan het nieuwe bestuur om na het advies van de Kerngroep de Verenigingsvisie te bepalen en te communiceren. Ook heeft de kerngroep een groot aantal meer concrete aanbevelingen en adviezen gedaan, die de komende periode de noodzakelijke aandacht gaan krijgen, waaronder met name het verbeteren van de informatie en communicatie binnen de klub.

  Vervolgens heeft stemming plaatsgevonden over de aangedragen kandidaatbestuursleden Paul Adams, Ruud Krabbe, Math Budie, Bjorn Kreuze, Kevin Cleef, Ger Vroomen en Roy Keizers, terwijl zittend secretaris Bert Hanckmann zijn functie zal voortzetten. Alle kandidaten zijn met ruime meerderheid van stemmen gekozen door de aanwezige leden. Daarbij zijn wat betreft het Dagelijks Bestuur Ruud Krabbe als voorzitter en Math Budie als penningmeester benoemd.

  Aan het eind van de vergadering (na de Rondvraag) is met een bloemetje dank uitgesproken aan Stefan Ochse en Nicole Schols voor hun bestuurswerkzaamheden de afgelopen jaren.

  Het nieuwe bestuur is inmiddels al aan het werk gegaan en heeft reeds een eerste vergadering gehad met vooral de aanzet om de komende maanden door te pakken. Want vooral werd ook duidelijk in de presentatie van de Kerngroep, dat er een Bestuur nodig is om zaken aan te sturen en te coördineren, maar dat het vooral de vele vrijwilligers zijn die uiteindelijk zorgen dat de verenigingsactiviteiten voorbereid en uitgevoerd worden. Met deze vrijwilligers, en ook met naar de overige leden en supporters van OVCS, zal de komende tijd regelmatig contact worden gehouden en zal ook verder bepaald worden hoe deze informatiestromen gaan lopen.

  Enkele belangrijke verenigingsactiviteiten op korte termijn zijn het Jeugdkamp op 26-28 mei (op onze accommodatie), de Barbecue op pinkstermaandag 29 mei (ter afsluiting van de seniorencompetitie), de Veteranenfeestavond op zaterdag 3 juni (met ook vele oud-veteranen) en de Algemene Feestavond op zaterdag 10 juni (met o.a. de uitroepingen van een aantal mensen). Laat je zien bij deze activiteiten en laten we daarmee samen een mooi begin richting het nieuwe seizoen maken!