• Contributies en -Kortingen OVCS Seizoen 2022-2023

  Uitgangspunt:

  • In de statuten van OVCS  is bepaald dat bij OVCS alle leden contributie betalen.
  • Hiervan uitgezonderd zijn:
   • Ereleden
   • Bestuursleden
   • Vrijwilligers die niet zelf actief zijn als speler
  • De genoemde contributiebedragen in dit document gelden voor het seizoen 2022-2023. Bij ALV-besluit is afgesproken dat het bestuur per seizoen een indexering van 2% mag toepassen. In de praktijk betekent dat jaarlijks de bedragen ca. 2% omhoog gaan, afgerond op een hele of halve euro. Indien er een grotere verhoging nodig is, zal het bestuur hiervoor dit ter goedkeuring aan de ALV moeten voorleggen.
  • De contributieperiode volgt de seizoenskalender van de KNVB en loopt derhalve van 1 juli van enig kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • Opzegging van lidmaatschap voor het daarop volgende seizoen, dient uiterlijk 30 juni van enig kalenderjaar plaats te vinden, anders vervalt de contributieverplichting voor het komende seizoen niet.

  Contributieperiode:

  • De contributieperiode volgt de seizoenskalender van de KNVB en loopt derhalve van 1 juli van enig kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • Opzegging van lidmaatschap voor het daarop volgende seizoen, dient uiterlijk 30 juni van enig kalenderjaar plaats te vinden, anders vervalt de contributieverplichting voor het komende seizoen niet.

  Contributiecategorieën

  OVCS kent de volgende contributiecategorieën:

  • Verenigingscontributie
   • Betreft alle leden die niet actief meer spelen
   • Hoogte van contributiebedrag is niet afhankelijk van de leeftijd van het Lid
   • Voor seizoen 2020-2021 bedraagt dit € 48,-
  • Voetbal Veld Algemeen
   • Betreft alle leden die wél actief spelen, exclusief spelers die:
    • In het heren veteranen team spelen
    • In recreatieve 7x7 team spelen
   • Hoogte van contributiebedrag is afhankelijk van leeftijd van het lid
   • Voor seizoen 2020-2021 zijn dit de volgende, leeftijdsgebonden, bedragen per seizoen:
    • Senioren                    -              € 186,-
    • JO16 t/m JO19          -              € 132,-
    • JO12 t/m JO15          -              € 121,-
    • JO10 t/m JO11          -              € 116,-
    • JO7 t/m JO9              -              € 108,-
  • Veteranen Voetbal
   • Betreft leden die spelen in het veteranen team (heren).
   • Contributiebedrag is momenteel gelijk aan het bedrag voor Voetbal Veld Algemeen, leeftijdscategorie Senioren.
   • Voor seizoen 2021-2022 bedraagt dit € 186,-
  • 7 x 7 Voetbal
  • Betreft leden die in een recreatief 7x7 team spelen
  • Voor 2022-2023 betreft dit VR1 7x7 18+. VR30+ (veterinnen) en 18+ (heren)
  • Contributiebedrag is 50% van het bedrag voor Voetbal Veld Algemeen, leeftijdscategorie Senioren.
  • Voor seizoen 2020-2021 bedraagt dit € 93,-

  Contributiekortingen

  OVCS kent de volgende contributiekortingen:

  Vrijwilligerskorting:

  Leden die een vrijwilligersrol vervullen genieten de volgende kortingen:

  • Spelende leden
   • 50 % korting op de van toepassing zijnde contributiecategorie:
    • Voetbal Veld Algemeen
    • Veteranen Voetbal
    • 7x7 voetbal
  • Niet-spelende leden
   • 100 % korting op de van toepassing zijnde contributiecategorie

  Gezinskorting jeugdspelers:

  Met name in de jeugd kan het zijn dat meerdere kinderen uit één gezin spelend lid zijn.

  De gezinskorting geldt voor spelende jeugdleden, niet spelende jeugdleden krijgen géén gezinskorting.

  De volgende staffelkorting is van toepassing voor jeugdspelers uit één gezin:

  1. Eerste kind (oudste kind):                  
  • 0% korting, o.b.v. leeftijdsgebonden contributiecategorie Voetbal Veld Algemeen
  1. Tweede kind (een na oudste kind):
  • 25 % korting, o.b.v. leeftijdsgebonden contributiecategorie Voetbal Veld Algemeen
  1. Vanaf derde of meer kinderen:
  • 50 % korting, o.b.v. leeftijdsgebonden contributiecategorie Voetbal Veld Algemeen

  Korting bij tijdelijk niet in staat zijn om te spelen

  Met enige regelmaat komt het voor dat spelende leden, tijdelijk niet kunnen voetballen. Vaak komt dan de vraag of men tijdelijk niet de volle contributie (Voetbal Veld Algemeen) hoeft te betalen. Voorbeelden zijn langdurige blessures, zwangerschap, (buitenlandse) stages, etc.

  OVCS komt aan zo’n vraag tegemoet door 2 alternatieven te bieden:

  -          Je meldt je af als lid, en ter zijner tijd meldt je je weer aan (en betaald de resterende contributie voor dat jaar)

  -          Je betaald de verenigingscontributie (als steunend lid), terwijl wel jouw speelgerechtigdheid wordt stopgezet. Als je terugkeert verrekenen we de betaalde verenigingscontributie met de betaald contributie als speler, uiteraard naar rato het seizoen verstreken is. Vanzelfsprekend wordt je dan weer speelgerechtigd gemaakt.

  -          De betreffende spelers/speelster dient zich op eigen initiatief bij het bestuur te melden om voor deze korting in aanmerking te komen.  Doet hij of zij dat niet, dan zal deze korting niet automatisch door het bestuur worden toegepast, en dient dus het volledige contributiebedrag als spelend lid te worden betaald.

   

  Wijze van betaling

  • Standaard wordt de contributie, in de periode eind september/begin oktober, in één enkele termijn middels automatisch incasso, afgeschreven.
  • Betaling in 2 termijnen is ook mogelijke, dit kan aangegeven worden tijdes de digitale inschrijving óf na een verzoek daartoe, via mail, naar de penningmeester en/of secretaris.
  • Betaling anders dan via automatisch incasso wordt niet aangemoedigd, doch is mogelijk na (persoonlijk) overleg met de penningmeester.
  • Betaling anders dan in 1 of 2 termijnen, is alleen mogelijk na persoonlijk overleg met de penningmeester. Het initiatief hiertoe ligt bij het lid zélf.
  • OVCS heeft als beleid dat leden die niet aan hun contributie voldoen, na enkele pogingen om dit samen met het lid op te lossen, het lid kan uitsluiten van verenigingsactiviteiten totdat de contributieachterstand is voldaan. Wij zullen deze maatregel niet lichtzinnig inzetten, maar verwachten wel dat het betreffende lid meewerkt aan het oplossen van het wegwerken van de betalingsachterstand.
  • Voor spelende leden geldt bovendien dat indien zij zich als lid van OVCS afmelden, terwijl er sprake is van een contributie achterstand die men niet bereid is te voldoen, OVCS een financiële blokkade zal melden bij de KNVB. Dit betekent dat als de betreffende speler binnen een termijn van 3 jaar, gerekend vanaf het moment van uitschrijving van het lid, bij OVCS of welke andere vereniging dan ook wil gaan voetballen, eerst alsnog de contributie achterstand moet worden voldaan. Zolang dat niet gebeurd, is het lid niet speelgerechtigd bij de KNVB, en kan dus niet aan competitie- en bekerwedstrijden worden deelgenomen.

  In gebreke blijven bij betaling contributie

  • OVCS heeft als beleid dat leden die niet aan hun contributie voldoen, na enkele pogingen om dit samen met het lid op te lossen, het lid kan uitsluiten van verenigingsactiviteiten totdat de contributieachterstand is voldaan. Wij zullen deze maatregel niet lichtzinnig inzetten, maar verwachten wel dat het betreffende lid meewerkt aan het oplossen van het wegwerken van de betalingsachterstand.
  • Voor spelende leden geldt bovendien dat indien zij zich als lid van OVCS afmelden, terwijl er sprake is van een contributie achterstand die men niet bereid is te voldoen, OVCS een financiële blokkade zal melden bij de KNVB. Dit betekent dat als de betreffende speler binnen een termijn van 3 jaar, gerekend vanaf het moment van uitschrijving van het lid, bij OVCS of welke andere vereniging dan ook wil gaan voetballen, eerst alsnog de contributie achterstand moet worden voldaan. Zolang dat niet gebeurd, is het lid niet speelgerechtigd bij de KNVB, en kan dus niet aan competitie- en bekerwedstrijden worden deelgenomen.