• Lid worden / Afmelden als lid

  Lid worden van OVCS: dit kun je via digitale aanmelding op deze website (klik op Hoofdscherm, Blokje LID WORDEN VAN OVCS)

   

  Afmelden als lid van OVCS: Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, dien je dit per email te doen via de ledenadministratie  leden@ovcs (voor senioren) of jeugdleden@ovcs.nl (voor jeugd). Afmelding op een andere manier, zoals via een (jeugd)leider, geldt niet als formele afmelding. Let ook op de (hierna aan te geven) voorwaarden bij tussentijdse afmelding voor wat betreft eventueel verschuldigde contributie.

   

  Contributie: voor het seizoen 2023-2024 gelden de volgende contributie bedragen.

   

  Leeftijdscategorie

  Contributiebedrag

  Senioren

  € 190

  Senioren 7-talllen voetbal

  € 95

  JO16 t/m JO19

  € 135

  JO12 t/m JO15

  € 123

  JO10 t/m JO11

  € 118

  JO06 t/m JO09

  € 110

  Steunend / Niet-spelend lid

   € 49

   

   

   

  Deze bedragen gelden voor een heel seizoen en zonder eventuele kortingen.

   

  Indien je lid wil worden, en je hebt, na lezing van de informatie op deze website, nog vragen, neem dan contact op met de secretaris (voor Seniorenteams) of jeugdsecretaris (voor Jeugdteams).

   

   

   

  Tussentijds vertrek of stoppen

   

   

   

  Uitgangspunt bij voldane financiële verplichtingen

   

  De contributie dient bij voorkeur in een termijn of in twee termijnen te worden voldaan. Indien in twee termijnen wordt betaald wordt het te betalen bedrag met 2 euro administratieve kosten verhoogd.

   

   Afhandeling bij niet-voldane financiële verplichtingen

   

  Datum opzegging of overschrijving tussen

  Te betalen contributie bedrag

  1-7 t/m 31-12

  Helft van het contributiebedrag

  1-1 t/m 30-6

  Volledige contributiebedrag

   

  Bij opzegging en openstaande financiële verplichtingen wordt het lid herinnerd aan de achterstand, en wordt verzocht deze achterstand te voldoen. Het volledig van toepassing zijnde hele of halve contributiebedrag moet dan worden voldaan. Ook wordt een financiële blokkade bij de KNVB gemeld, zodat betreffende persoon gedurende 3 jaar bij geen enkele club wedstrijden mag spelen, tot het moment dat bij OVCS de verplichtingen zijn nagekomen. Dit geldt ook als iemand als lid is uitgeschreven. Voldoet een (ex-)lid alsnog aan zijn of haar verplichtingen, dan verwijdert OVCS deze financiële blokkade. Dit geldt ook als een speler, na een tijd uitgeschreven te zijn geweest, weer  spelend lid wil worden bij OVCS.

   

  Bij overschrijving en openstaande financiële verplichtingen wordt de vrijgave voor overschrijving pas verleend indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

   

   

   

  Tussentijds aanmelden

   

  Conform het beleid voor tussentijds vertrek of stoppen geldt voor tussentijds aanmelden dat afhankelijk van het moment waarop het lidmaatschap start, het nieuwe lid voor een half of heel seizoen contributie dient te betalen.

   

  Uitgangspunt is de volgende tabel voor bepaling van het te betalen contributiebedrag bij tussentijds aanmelden:

   

  Datum inschrijving

  Te betalen contributie bedrag

  1-7 t/m 31-12

  Volledige contributiebedrag

  1-1 t/m 30-6

  Helft van het contributie

   

   

   

  Aanvullend:

   

  • Bovenstaande bedragen gelden voor nieuwe leden die in het lopende seizoen volledig gaan deelnemen aan zowel trainingen als wedstrijden.
  • Indien nieuwe spelers in het lopende seizoen niet meer speelgerechtigd zijn (bijv. bij overschrijving vanaf een andere vereniging), zal per geval bepaald worden of en hoeveel contributie betaald dient te worden voor het lopende seizoen. Dat is afhankelijk van de resterende duur van het seizoen en of er wel of niet aan trainingen deel genomen wordt.
  • Bij nieuwe leden, die wél speelgerechtigd zijn, en in het lopende seizoen (nog) geen wedstrijden gaan spelen, maar mogelijk wel al trainingen bezoeken, zal per geval bepaald worden welk contributiebedrag betaald dient te worden.
  • Bij nieuwe leden die zich in enig seizoen aanmelden, maar pas actief gaan deelnemen aan de trainingen en wedstrijden in het daaropvolgende seizoen, zal voor het lopende seizoen géén contributiebedrag worden betaald. Dit na goed overleg met betrokken (ouders van) speler/speelsters.

   

   

   

  Uitgangspunten voor contributie

   

  • Conform de statuten van OVCS betalen in principe alle leden contributie betalen, uitgezonderd Ereleden en Vrijwilligers die niet zelf actief zijn als speler.
  • Bij ALV-besluit is afgesproken dat het bestuur per seizoen een indexering van 2% mag toepassen. In de praktijk betekent dat jaarlijks de bedragen ca. 2% omhoog gaan, afgerond op een hele of halve euro. Indien een grotere verhoging nodig is, zal het bestuur dit ter goedkeuring aan de ALV moeten voorleggen.
  • De contributieperiode volgt de seizoenskalender van de KNVB en loopt derhalve van 1 juli van enig kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • Opzegging van een lidmaatschap voor het daarop volgende seizoen, dient uiterlijk 30 juni van het betreffende kalenderjaar plaats te vinden, anders vervalt de contributieverplichting voor het komende seizoen niet.
  • OVCS kent een contributiekorting voor leden die tevens een vrijwilligersrol vervullen een contributiekorting van 50% voor spelende leden.
  • Indien een lid vanwege lidmaatschap van meerdere spelende jeugdleden uit één gezin recht wenst te hebben op een gezinskorting, kan dit lid via e-mailadres secretaris@ovcs.nl contact opnemen, waarna de secretaris dit met de penningmeester afstemt.
  • Indien een spelend lid langere tijd niet in staat is te spelen (denk aan langdurige blessures, zwangerschap, buitenlandse stages), kent OVCS twee alternatieven: a. je meldt je af als lid, en bij hervatting meldt je je weer aan (en betaalt de resterende contributie voor dat jaar) of b. je betaalt de (lagere) verenigingscontributie (als steunend, niet-spelend, lid), waarbij je dus wel lid blijft maar je speelgerechtigdheid wordt stopgezet en na terugkeer de betaalde verenigingscontributie verrekend wordt met de betaalde contributie als speler. Een spelend lid dat aanspraak wil maken op een van beide alternatieven, dient zich zelf te melden bij de secretaris via een email naaar secretaris@ovcs.nl
  • OVCS heeft als beleid dat het bestuur leden, die niet aan hun contributie voldoen, na enkele pogingen om dit samen met het lid op te lossen, kan uitsluiten van verenigingsactiviteiten totdat de contributieachterstand is voldaan. We verwachten dat leden actief meewerken aan het wegwerken van een eventuele betalingsachterstand.

   

  Wijze van betaling

   

  • Standaard wordt de contributie in de periode eind september/begin oktober in één enkele termijn middels automatische incasso afgeschreven.
  • Via ons automatisch contributie incassosysteem ontvangen de leden op het bij de vereniging bekende mailadres een mail om de contributiebetaling te regelen. De voorkeur heeft (vanwege de praktische eenvoud) automatische incasso, hetgeen via de ontvangen mail kan worden aangegeven. Betaling in 2 termijnen is daarnaast ook mogelijk, en dient via de ontangen mail als keuze bevestigd te worden.